Θετική Στάση στη Ζωή απο τον Δαλάι Λάμα – Positive Attitude in Life by Dalai Lama

Ο Δαλάι Λάμα είναι ένας παγκόσμιος πνευματικός ηγέτης που δεσμεύεται να προωθήσει θετικές αξίες όπως η συγχώρεση, η αυτοπειθαρχία, η ανεκτικότητα και η συμπόνια. Θρησκευτικός και πολιτικός ηγέτης των Θιβετιανών, λατρεύεται με όλες τις τιμές που αρμόζουν σ’ ένα Θεό. Οι πιστοί οπαδοί του τον αποκαλούν «Κυρίαρχο Αρχάγγελο – Ωκεανό της Σοφίας» και πιστεύουν ότι είναι η 14η μετενσάρκωση του Βούδα. Πάνω από 50 χρόνια οι άνθρωποι προσδοκούν να ακούσουν τα σοφά του λόγια και να παραδειγματιστούν απο τις πράξεις του.
Για να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε τις αρχές που βοήθησαν αυτόν τον απίστευτο άνθρωπο να διατηρήσει την θετική στάση του και την λογική θεώρηση του κόσμου τόσα χρόνια, σας παραθέτουμε παρακάτω 15 μαθήματα ζωής που ο ίδιος εξέφρασε με τα δικά του λόγια.

Dalai Lama is a world leader that is committed to promoting positive values such as, forgiveness, self-discipline, tolerance and compassion. He is a spiritual leader like no other and is highlighting the importance of happiness and world peace every minute of the day. Dalai Lama is Religious and political leader of the Tibetans and he is worshiped like a God, his loyal followers call him «Ocean of Wisdom». They believe he is the 14th Buddha’s reincarnation. Over 50 years people have been waiting to hear his wise words and be exemplified by his actions. To make you understand the principles that helped this amazing person to maintain his positive attitude and the logical view of the world, we’ve listed below 15 lessons of life that he expressed in his own words.

Η μόνη αληθινή θρησκεία είναι να έχεις καλή καρδιά.

1. Να είσαι ευγενικός όποτε μπορείς δηλαδή πάντα.

1. Be kind whenever possible. It is always possible.

2. Το να ζεις καλά έρχεται με τις πράξεις, όχι με την προσευχή.

2. To live well comes with deeds, not with prayer.

3. Η αλαζονεία μπορεί να δικαιολογηθεί. Είναι το αποτέλεσμα είτε χαμηλής αυτοεκτίμησης ή λόγω προσωρινών και επιπόλαιων πράξεων.

3. Arrogance can be justified. It is the result of either low self-esteem or temporary and frivolous acts.

4. Όταν κάποιος αισθάνεται ότι όλα στην ζωή του πάνε στραβά, αυτό σημαίνει ότι κάτι όμορφο θα συμβεί σύντομα.

4. Happiness doesn’t always come from a pursuit. Sometimes it comes when we least expect it.

5. Οι άνθρωποι υπάρχουν για να αγαπιούνται, τα πράγματα υπάρχουν για να χρησιμοποιούνται. Ο κόσμος είναι σε χάος γιατί αυτά τα δυο είναι ανάποδα.

5. People exist to be loved, things are there to be used. The world is in chaos because these two are upside down.

6. Η έννοια της συμπόνιας δεν σχετίζεται με την θρησκεία. Είναι μια παγκόσμια έννοια. Η ύπαρξή της είναι η μοναδική προϋπόθεση για την επιβίωση του ανθρώπινου είδους.

6. Compassion is not religious business, it is human business, it is not luxury, it is essential for our own peace and mental stability, it is essential for human survival.

7. Εάν μπορείς να βοηθήσεις, πρέπει να το κάνεις. Εάν δεν μπορείς, τουλάχιστον μην βλάπτεις.

7. Our prime purpose in this life is to help others. And if you can’t help them, at least don’t hurt them.

8. Δεν γιορτάζω τα γενέθλια. Για μένα, δεν υπάρχει διαφορά από τις άλλες ημέρες. Κατά κάποιο τρόπο κάθε ημέρα είναι ημέρα γέννησης. Κάθε μέρα που ξυπνάτε το πρωί, όλα είναι φρέσκα και καινούργια και ο μόνος στόχος για την νέα μέρα είναι να διδαχθείτε κάτι σημαντικό.

8. I’m not celebrating birthdays. For me, there is no difference from the other days. Somehow every day is a birthday. Each day you wake up in the morning, everything is fresh and new and the only goal for the new day is to teach something important.

9. Ο στόχος στην ζωή είναι να είσαι χαρούμενος.

9. The goal in life is to be happy.

10. Έχοντας θετική στάση για την ζωή συνεχώς, μπορείς να είσαι ευχαριστημένος ακόμη και στις πιο δυσάρεστες καταστάσεις.

10. Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.

11. Εξασκηθείτε στην υπομονή, την επιδίωξη του σκοπού σας και την συμπόνια.

11. Work on patience, pursuing your purpose, and compassion.

12. Πιστεύω ότι η μόνη αληθινή θρησκεία είναι να έχεις καλή καρδιά.

12. My religion is very simple. My religion is kindness.

13. Πρέπει να έχουμε τον έλεγχο στην τεχνολογία και να μην γίνουμε σκλάβοι της.

13. We need to have control over technology and not become her slaves.

14. Οι μεγάλες ευκαιρίες ξεκινάνε πάντα από τους ανθρώπους, η βάση για την ειρήνη στον κόσμο είναι αυτή η εσωτερική γαλήνη και ηρεμία που βρίσκεται στην καρδιά του κάθε ένα μας. Ο κάθε ένας από εμάς συνεισφέρει.

14. Great opportunities always start with people, the basis for peace in the world is this inner peace and tranquility that lies in the heart of each one of us. Each of us contributes.

15. Ο κάθε ένας από εμάς έχει την ευθύνη για όλη την ανθρωπότητα. Αυτό είναι το θεμέλιο της δικής μου απλής θρησκείας. Δεν έχουμε ανάγκη ναούς και πολύπλοκες φιλοσοφίες. Το μυαλό και η καρδιά μας είναι οι ναοί μας, η φιλοσοφία μας είναι η καλοσύνη μας.

15. Each of us has the responsibility for all mankind. This is the foundation of my own simple religion. We do not need temples and complex philosophies. Our mind and heart are our temples, our philosophy is our kindness.

Η συνεργασία προέρχεται από τη φιλία, η φιλία προέρχεται από την εμπιστοσύνη, και η εμπιστοσύνη προέρχεται από την ευγενική ευχαρίστηση. Όταν έχετε μια πραγματική αίσθηση ανησυχίας για τους άλλους, δεν υπάρχει χώρος για εξαπάτηση, εκφοβισμό ή εκμετάλλευση. Αντ ‘ αυτού, μπορείτε να είστε ειλικρινείς και διαφανείς στη συμπεριφορά σας.

Cooperation comes from friendship, friendship comes from trust, and trust comes from kindheartedness. Once you have a genuine sense of concern for others, there’s no room for cheating, bullying, or exploitation, instead you can be honest, truthful and transparent in your conduct.

 

 

https://www.newside.gr/2019/02/dalai-lama-i-moni-alithini-thriskeia-einai-na-exeis-kali-kardia/#

Δεν Υπάρχουν Σχόλια