Μετά τον Εγκλεισμό – After Confinement

“Η αληθινή, η μόνη σίγουρη ανοικοδόµηση είναι η εσωτερική ανοικοδόµηση του ανθρώπου. Μονάχα σε ψυχικά θεµέλια µπορεί να στερεωθεί ένας πολιτισµός. Η οικονοµική κι η πολιτική ζωή ρυθµίζονται πάντα από την ψυχική προκοπή του ανθρώπου.”
(Απόσπασμα από το µήνυµα που απηύθυνε ο Νίκος Καζαντζάκης στις 18 Ιουλίου 1946 από το BBC)

“The only true reconstruction is the inner reconstruction of man. Only in mental theories can a culture be fixed. Economic and political life are always regulated by the mental advancement of man.”
( Nikos Kazantzakis, Greek Poet on July 18, 1946 on  BBC)

 

Πηγή:   #inpsyche

 

Δεν Υπάρχουν Σχόλια