Σήμανση προϊόντων χωρίς πειράματα στα ζώα – Products that do not experiment with animals

Σήμανση για προϊόντα εταιρειών που δεν κάνουν πειράματα στα ζώα.

‘Όλοι γνωρίζουμε ότι τα πειράματα στα ζώα είναι βασανιστικά αλλά έχουμε την πεποίθηση ότι είναι αναγκαία για την ασφάλεια μας! Σήμερα όμως με τις νέες τεχνολογίες, πόσο αναγκαία είναι τα πειράματα στα ζώα; Υπάρχουν άραγε εναλλακτικές;
Πειράματα γίνονται σχεδόν σε όλα τα ζώα από θηλαστικά όπως χιμπατζήδες, μαϊμούδες, γάτες, σκύλοι, κουνέλια, ποντίκια, γουρούνια, κουνάβια, πρόβατα, μέχρι διάφορα είδη πτηνών και ψαριών. Αυτά τα ζώα έχουν πολύ αναπτυγμένο νευρικό σύστημα και φυσικά νιώθουν πόνο αναπτύσσοντας αρνητικά συναισθήματα και ζώντας μια ζωή βασανιστική με τελικό σκοπό τους έναν βάναυσο θάνατο.

Τα πειράματα μπορεί να περιλαμβάνουν: τη δοκιμή νέων φαρμάκων, δηλητηρίαση για δοκιμές τοξικότητας, εμφύτευση ηλεκτροδίων στον εγκέφαλο, ακρωτηριασμό, τύφλωση, μετάδοση ασθένειας, εγκαύματα, χειρουργείο στο οποίο σε πολλές περιπτώσεις τα ζωάκια είναι ζωντανά και χωρίς αναισθητικό. Τα πρωτόκολλα πειραματισμού πέρα από τον πολύ έντονο πόνο που προκαλούν, είναι σωστά βασανιστήρια, καθώς περιλαμβάνουν την απόλυτη κοινωνική απομόνωση, ηλεκτροσόκ, στέρηση νερού και τροφής και φυσικά την κατ’ επανάληψη αναπαραγωγή και διαχωρισμό των βρεφών από τις μητέρες τους.

Products that do not experiment with animals. Stop Animal Testing!

We all know that experiments on animals are torturing but we are confident that they are necessary for our safety! But nowadays, due to new technologies how necessary are experiments on animals? Are there any other alternatives?
Experiments are taking place in almost all mammalian animals such as chimpanzees, monkeys, cats, dogs, rabbits, mice, pigs, ferrets, sheeps and various species of birds and fishes. These animals have a very developed nervous system so they have emotions and as a result they feel pain. Those unfortunate creatures live a torturing life dying bruttaly.

Experiments may include: new drug testing, poisoning for toxicity tests, brain electrodes implantation, amputation, blindness, disease transmission, burns, surgery in which in many cases the animals are alive without the use of anesthetic. The experimental protocols, apart from the very intense pain they cause, are a real torture as they include  social isolation, electric shock, water and food deprivation and of course repeated reproduction and separation of infants from their mothers.


Πειράματα γίνονται και σε διάφορα είδη εντόμων, βακτηριδίων αλλά και θαλάσσιων μικρών ζώων με μικρότερης ανάπτυξης νευρικό σύστημα. Αυτά τα πειράματα τοξικότητας ίσως να μη γεννούν τόσες ηθικές ανησυχίες.
Υπάρχουν όμως και εναλλακτικές πειραματικές μέθοδοι τοξικότητας όπως αυτές που χρησιμοποιεί μια σχετικά νέα επιστήμη η υπολογιστική τοξικολογία. Μέσω της υπολογιστικής τοξικολογίας οι επιστήμονες συλλέγουν δοκιμές τοξικότητας που έχουν ήδη γίνει στο παρελθόν και με υπολογιστικές μεθόδους προσπαθούν να ανιχνεύσουν την τοξικότητα μιας νέας ουσίας που μοιάζει χημικά με την τοξικότητα των ουσιών που έχουν συλλεχθεί. Αυτές οι μέθοδοι είναι πλέον και προτιμητέες του κανονισμού {REACH}.

Experiments are also carried out on various species of insects, bacteria and marine small animals with lesser growth of nervous system. These toxicity tests may not give rise to such moral concerns.
However, there are also alternative experimental methods of toxicity such as those used by a relatively new science or computational toxicology. Through computational toxicology, scientists are collecting toxicity tests that have been done in the past and by computational methods they are trying to detect the toxicity of a new substance that chemically resembles the toxicity of the substances that have been collected. These methods are more preferable to  «REACH» Regulation.

Μία άλλη μέθοδος δοκιμών που δεν εμπεριέχει ολοκληρωμένους οργανισμούς είναι οι δοκιμές σε κύτταρα, όπως για παράδειγμα οι δοκιμές καλλυντικών σε δερματικά κύτταρα και όχι σε κουνέλια.
Οι εταιρείες πλέον αναθεωρούν τις δοκιμές στα ζώα και ερευνούν νέες μεθόδους δοκιμής τοξικότητας. Αυτό είναι πολύ θετικό όχι μόνο από ηθικής πλευράς, αλλά και γιατί μία ουσία κυρίως καλλυντική ίσως είναι πιο ασφαλής αν δοκιμαστεί σε κύτταρα ανθρώπου ή μελετηθεί ιστορικά η τοξικότητα της μέσω της υπολογιστικής τοξικολογίας.

Another method of testing that does not contain complete organisms is cell testing, such as cosmetic tests on cutaneous cells and not on rabbits. Companies are now reviewing animal testing and investigating new toxicity testing methods. This is very positive not only from a moral point of view but also because a substance mainly cosmetic may be safer if tested on human cells or its toxicity studied through computational toxicology.

Στις 11 Μαρτίου 2013 τέθηκε σε εφαρμογή ο κανονισμός με αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον οποίο απαγορεύεται το εμπόριο καλλυντικών τα συστατικά των οποίων ή τα ίδια τελικά προϊόντα έχουν δοκιμαστεί σε ζώα. Το πρόβλημα είναι πως -τα γνωστά παραθυράκια του νόμου – που δεν απαγορεύουν ουσίες που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα για άλλους σκοπούς π.χ. ιατρικούς, να χρησιμοποιηθούν από την βιομηχανία καλλυντικών. Αν θέλουμε να είμαστε σίγουροι θα πρέπει να επιλέγουμε προϊόντα που διαθέτουν πιστοποίηση από αναγνωρισμένο διεθνή οργανισμό όπως είναι το σήμα «Leaping Bunny».

On 11 March 2013 was implemented by Regulation  No. 1223/2009 of the European Parliament. According to the Regulation forbits trade in cosmetics whose ingredients or their finished products have been tested on animals. The problem is – loops of Law – that does not prohibit substances that have been tested on animals for other purposes e.g. medical devices to be used by the cosmetics industry. If you would like to buy wisely you should select products certified by a recognized international organization such as «Leaping Bunny».


Η πιστοποίηση «Leaping Bunny» εγγυάται πιστοποίηση μη πειραμάτων στα ζώα για όλα τα συστατικά του προϊόντος. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.crueltyfreeinternational.org/
Επιπλέον προσοχή χρειάζεται στις παραπλανητικές σημάνσεις, οι οποίες δεν εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα και τα συστατικά τους είναι 100% κατασκευασμένα με μηδέν πειράματα.

The «Leaping Bunny» certification guarantees certification of non-animal testing including all ingredients of the product. More information can be found here: https://www.crueltyfreeinternational.org/
Additional attention is needed on misleading markings which do not ensure that the products and their ingredients are 100% made with zero experiments.

 

Πηγές – More info
http://leapingbunny.blogspot.com/2007/06/cruelty-free-leaping-bunny.html
https://www.269lifegreece.gr/peiramata_sta_zoa.html

 

 

 

 

 

Εύα Γιαγλόγλου/Eva Giagloglou

MSc Environmental Science

MSc New tech and Environment
OPhD cand Human Factors

You May Also Like

Δεν Υπάρχουν Σχόλια